Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 3. výzvu v programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy v ČR a bytové domy v Praze.


Podání žádosti od:

22.10.2015


Příjem žádosti do:

31.12.2021 (příjem žádostí stále probíhá)


MŽP zveřejnilo na stránkách novou kalkulačku NZÚ, která vám spočítá, zda budova při plánovaných rekonstrukcích dosáhne na dotaci a jaká bude její výše, ale i kolik vás budou úsporná opatření stát. Nová dotační kalkulačka také ukáže, kolik ušetříte na provozu a jaká je odhadovaná doba návratnosti s dotací a bez dotace.


Informační letáček SFŽP

Konstrukce k zateplení

Základní informace:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (toto omezení se nevztahuje na specifické dotační bonusy) a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

Lze uplatnit faktury na již zrealizované opatření max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.

V případě, že je ke dni evidence žádosti hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem.

Kotel lze vyměnit samostatně či v rámci kotlíkových dotací. Pokud žadatel vymění kotel v kotlíkové dotaci a bude žádat v NZÚ, lze získat bonus 10 000, 20 000 nebo 40 000 Kč.


K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.


Vyřídíme pro vás dotaci kompletně od zpracování posudku až po výplatu peněz. Postup prací a žádosti:

Na co je možné žádat

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.


Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy.

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.

C. Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.