Kotlíkové dotace

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

Nový zdroj musí být vybrán se Seznamu výrobků a technologií (SVT kód). Certifikované výrobky s SVT naleznete zde https://svt.sfzp.cz/.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:

Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, které je označena jako prioritní území.

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že původní/stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje.

Součástí předmětu podpory mohou být také veškeré stavební práce a služby bezprostředně související s realizací nového zdroje tepla (tj. stavební úpravy a služby související s pořízením nového zdroje tepla, stavební práce a služby v souvislosti s realizací nové či úpravou stávající otopné soustavy a komínového tělesa, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem).


Podívejte se na informační letáček "Jak zprávně topit" zpracovaný ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s výzkumným energetickým centrem.